miércoles, 8 de abril de 2009

जा ¡


ल्लेगारे पारा नोम्ब्रार मास इलुसिओनेस
ते अलुदिरस पोर पकार एन उन तिएर्रा इन्सान.